Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Archeopark martinský vrch, Nitra

O pamiake

Priestor bol osídlený viacerými kultúrami už v praveku. Dnes sú tu viditeľné pozostatky starého slovanského hradiska o rozlohe 20 ha. Hradisko bolo opevnené kamenným valom, priekopou a dvojitými mohutnými palisádami, ktorých koly mali priemer až 60 cm. Na hradisku boli objavené a presne lokalizované základy románskeho kostola z 9. storočia, na ktorom v 11.-12.stor. vyrástol kostol sv.Martina.

Histórie

Na predhradí sa odkrylo niekoľko slovanských obydlí a široká /10 –12 m/, dlhá /800 m/ kamenná cesta z 9. storočia. Odkrytých tu bolo množstvo obilnicových jám a slovanské remeselnícke dielne z 9. storočia na výrobu predmetov zo železa, z kostí a z kameňov. Dedina patriaca k tomuto kostolu ležala pravdepodobne v intraviláne bývalej obce Chrenová.
Samotný kostolík bol vyše 20 m dlhý a široký 7 m. Mal štvorcovú apsidu asi aj vežu /ako naznačovali veľké kvádre v rohoch stavby/, klenby, ktoré sa opierali o vyše 1,5 m hrubé múry. Bol maľovaný a zdobený freskami, budovaný dôkladne a nákladne, ale jedno mu chýbalo : Pribinovo meno. To sa v troskách nezachovalo.

Poloha / dostupnosť