Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

DATABÁZE

Strategické lokality

Archeopark Chotěbuz-Podobora představuje repliku výšinného slovanského hradiště a je postaven přímo na místě, kde původně stála pravěká a později ranně středověká fortifikace. Fortifikační systém doplňují různé typy obydlí a výrobních objektů. Programová náplň v Archeoparku je zaměřena na naučné programy pro školy i širokou veřejnost…

Martinský vrch bol osídlený už v období neskorej doby kamennej. Koncom 8. a v 9. storočí sa tu rozprestieralo mohutné hradisko s hustým osídlením, ktoré ležlo na terase rieky Nitry. Súčasťou areálu bol aj románsky Kostol sv. Martina z 11. storočia. Jeho počiatky siahajú do predrománskeho, azda už veľkomoravského obdobia…

Benediktinský klášter v Rajhradě patří k výjimečným lokalitám. Už po svém vzniku byl významným střediskem křesťanství a vzdělanosti. Svým pozoruhodným knihovním fondem představuje významnou kulturní a vědeckou instituci. V klášteře se od 19. století nachází také klášterní muzeum…

Obec leží na strategickej križovatke ciest medzi Pohroním a Ponitrím. Dominantou obce je kláštorný komplex s kostolom sv. Benedikta situovaný na skalnej vyvýšenine. Ide o jeden z najkrajších zachovaných kláštorných komplexov na Slovensku. Kláštor aj kostol postavili v 11. storočí, na mieste so starším včasnostredovekým osídlením…

HILLFORT POHANSKO BRECLAV Watch the video Hillfort Pohansko The Pohansko archaeological museum complements the exhibition in the castle, which presents the life of the ancient Slavs from the perspective of

Velmi důležité místo spojené s ranou cyrilometodějskou aktivitou lze nalézt také ve východní části Makedonie. Metoděj, který získal skvělé vzdělání, získal v letech 845–855 vysoké postavení archona slovanského knížectví na řece Strymon. Toto místo se částečně nacházelo v oblasti Bregalnica a Strumica.

Kostel Sucevița je východní pravoslavný klášter. Je to jeden z osmi vyobrazených kostelů přijatých na seznam světového dědictví UNESCO v letech 1993–2010. Tyto kostely s externími nástěnnými malbami severní Moldávie, postavené od konce 15. do konce 16. století, jsou mistrovskými díly inspirovanými byzantským uměním. Jsou autentické a zvláště zachovalé.

Maďarské národní muzeum shromažďuje, uchovává a prezentuje historické památky Karpatské kotliny a Maďarska od roku 1802. V muzeu se nachází velké množství sbírek. Jedním z nich je slavná archeologická sbírka Zalavár. Nálezy pocházejí z 9. století do 17. století a byly získány z osad nebo hřbitovů při pravidelných vykopávkách v Zalaváru od roku 1951.

Charakteristikou Černovice je její architektonický celek. Od roku 2011 je kulturní dědictví součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Rezidence bukovinských a dalmatských metropolitů představuje mistrovskou synergii architektonických stylů postavených českým architektem Josefem Hlavkou v letech 1864 až 1882.

Crnojević - poslední vládce nezávislého knížectví Zeta (Černá Hora), založil první tiskárnu knih o azbuce na Balkáně. Začalo to pracovat v Obodu a poté v klášteře Cetine. Na začátku roku 1494 byla vydána první kniha, tzv. „Oktoich pro první tón“. Další vrchol v černohorském časném tisku označuje tiskovou aktivitu Božidara Vukoviče.

Akademie je národní výzkumná instituce pro propagaci a organizaci vědeckého výzkumu. Kromě toho institut podporuje aplikaci poznatků tohoto výzkumu, rozvíjí umělecké a kulturní aktivity a zabývá se chorvatským kulturním dědictvím a jeho prosazováním po celém světě.

Devín Castle Watch the video Devín Castle This site is one of the key sites on the way to explore the Great Moravian period. There was a fortified Slavic fortress

Táto katedrála je hlavným chrámom Bratislavskej arcidiecézy. Na počiatku zrodu tohto impozantného archítektonického diela bol pápežský súhlas s premiestnením prepoštského kostola z hradu do podhradia. Žiadosť uhorského kráľa Imricha odobril pápež Inocent III. v roce 1221. Prestavba dovtedajšieho farského kostola sa začala v 14. st. a vtlačila novému chrámu goticků podobizeň…

Klášter založil 21. listopadu 1347 král a pozdější císař Karel IV. Také pro Pannu Marii si vybral svatého Vojtěcha a Prokopa, Cyrila a Metoděje a Jeronýma (kteří byli tehdy považováni za autory slovanského písma). Do kláštera pozval chorvatské mnichy, kteří ve slovanštině sloužili římské liturgii a používali hlaholské písmo.

Římskokatolický farní kostel byl vysvěcen v roce 1995. Jeho poslání vysvětluje patronát Cyrila a Metoděje kvůli umístění kostela na Brünnerstrasse, bývalé obchodní cestě na Moravu. Zvláštní pozornost věnovaná mladým lidem - je pro ně připraveno několik akcí, například Modlitební kruh „Loretto SS Cyrila a Metoděje“ (Loretto Gemeinschaft Cyril a Metoděj) a Veletrh mládeže každý měsíc. Církev je pro veřejnost velmi transparentní, proto uplatňuje sociální média a provozuje webové stránky i fyzický a digitální farní deník (Pfarrzeitung).

V roce 2000 byla z iniciativy Dionysiose, tehdejšího metropolity Neapolisu a Stavroupolisu, založena farnost s názvem Svatí Cyril a Metoděj v Nea Politeia, čtvrti v Evosmosu, předměstí na západě Soluně. Jeho existence začala v šesté základní škole Evosmos, nazývané také škola Cyrila a Metoděje.

Památník sv. Cyrila a Metoděje byl umístěn ve Witgensteinově zahradě poté, co se dům stal bulharským institutem kultury ve Vídni v roce 1976 a stal se centrem oslav 24. května - svátku Cyrila a Metoděje a bulharské kultury. Na rozdíl od budovy není pomník Svatých bratrů popularizován, kromě emblémů dnů bulharské kultury.

Obec Bíňa leží na pravom brehu rieky Hron. Hradisko sa nachádza na vyvýšenej terase dominujúcej okoliu, ktorej prirodzená poloha bola využitá pri stavbe opevnenia. Fortifikáciu tvoria tri valy obkolesujúce areál s rozlohou 107 ha, ktorý bol na východnej strane, smerom od Hrona, chránený strmým zrázom…

Slovanské hradisko Bojná – Valy bolo osídlené v 8. – 9. storočí a plnilo dôležitú obrannú, remeselno-obchodnú aj misijnú funkciu. K najvýznamnejším nálezom patria pozlátené plakety a zvon, ktoré sú dôkazom christianizácie nášho obyvateľstva už pred príchodom sv. Cyrila a Metoda…

Hradisko sa nachádza na výbežku, ktorého strmé a skalnaté svahy zvažujúce sa do údolia Hrona, poskytovali z východu a čiastočne i juhu prirodzenú ochranu.

Lokalita sa nachádza severovýchodne od obce pri malom hájiku (Vlčkovský hájik). Má podkovovitý až oválny tvar, a bola umiestnená na miernej vyvýšenine na ľavom brehu rieky Dudváh. Patrí k nížinným hradiskám a má rozlohu cca 7,2 ha. Zo všetkých strán bolo opevnené systémom valov a priekop…

Hradisko je umiestnené na trojuholníkovitom terasovitom výbežku vrchu Svrčinovec, nad sútokom Mojtínskeho a Strážovského potoka. Ide o dve opevnenia, pričom prvé (Mesciská I), severnejšie, je väčšie a kopíruje prírodnú hranu terasy využívajúc ju ako prirodzenú ochranu. Druhé (Mesciská II) je menšie, poloblúkové hradisko, a oddelené od prvého širokou úžľabinou…

Hradisko bolo vo včasnom stredoveku rozdelené na dve časti, ktoré od seba oddeľovala cesta smerujúca k Dunaju. Jeho areál bol z troch strán opevnený, na južnej strane zrejme nebolo opevnenie, zrejme kvôli nezvyčajne zvislému brehu vysokému 3-4 m, ktorý bol prirodzenou ochranou. Lokalita mala dôležitú hospodársku funkciu v období Veľkej Moravy…

Lokalita sa nachádza na výbežku Malých Karpát. Z dvoch strán je ohraničená dolinami a potokmi. Hradisko má elipsovitý tvar s rozlohou 8,5 ha a skladá sa z akropoly a dvoch predhradí. Najstaršie osídlenie sa nachádzalo pravdepodobne na akropole. Na severozápadnej strane sa nachádzali dve predhradia, ktoré boli taktiež opevnené fortifikáciou a priekopou...

Lokalita Pobedim patrí k nížinným hradiskám postaveným na nízkej vyvýšenine. Hradisko tvoria dve časti – akropola Hradištia, a predhradie Podhradištia. Lokalita bola zo všetkých strán opevnená komorovou drevno-zemnou konštrukciou spolu s čelným kamenným múrom. Predpokladaná konštrukcia dosahovala výšku okolo 3 m, a na korune valu bola umiestnená palisáda…

V strede obce sa nachádza vyvýšený trachytový kopec, obklopený riekou Hron a jej prítokom potokom Perec. Je rozdelený na tri časti, pričom v severovýchodnej časti sa dnes nachádza cintorín, a v juhozápadnej časti zase rodinné domy a záhrady. Vďaka jeho prirodzenej polohe a charakteru terénu tu bolo zrejme situované hradisko z obdobia včasného stredoveku…

Na okraji obce Divinka sa nachádza kopec Veľký vrch, kde je umiestnené hradisko s rozlohou asi 12 ha. Lokalita predstavuje strategickú polohu situovanú nad riekou Váh. Hradisko bolo osídlené a opevnené pravdepodobne nositeľmi lužickej kultúry. Skladá sa z akropoly, vrcholovej časti a podhradia. Je opevnené viacnásobnou fortifikáciou s niekoľkými bránami…

Na nejvyšším vrcholku Vizovických vrchů (754 m n. m.) leží nejvýše položené moravské hradiště – Klášťov. Opevněné hradiště zde vzniklo v pozdní době bronzové. Doložena byla také funkce hradiště jako významného opevněného centra ve velkomoravském období. Hora pravděpodobně sloužila obřadním účelům…

The Church of the Holy Trinity with the Dance of the Dead frescoes by Johannes de Castua (John of Kastav) from 1490 has a pseudo-basilica three-nave design surrounded by a 16th century camp wall, which the village churches were fortified against the Turkish threat. The inside of the church is full of paint.63 On the north wall, the nave depicts the march and the homage of St. Three Kings.

Humacská deska byla primárně umístěna v kostele Archanděla Michaela na místě Grebina na Humaci poblíž Ljubuški. Pravděpodobně byl tento kostel zbořen v polovině 16. století. Když byl postaven kostel sv. Ante a františkánský klášter na Humaci (1867), byla deska zazděna do pravé strany východního vchodu. Vyňata byla z této zdi v roce 1958 a umístěna v klášterním muzeu.

Byl založen v roce 1850 na místě středověkého byzantského kláštera. Tam byly uloženy ostatky sv. Klimenta před jejich přemístěním do Konstantinopole, na Moravu a do Říma svatými Cyrily a Metoděje. Raní křesťané měli uchovávat relikvie v jeskyni, kterou bylo možné navštívit pouze na výročí smrti svatého Klimenta.

Mnohonárodnostní a multikulturní ve svém založení a vývoji nese Ivanko-Frankivsk také multikonfesní vlastnosti. Jako prvek řeckokatolické církve symbolické i zde se objevila cyrilo-metodějská tradice.

Obec Sunger se nachází v obci Merkopal v Gorském Kotaru, v hornaté oblasti v severozápadním Chorvatsku, proslulé lyžařskými středisky, lesy a jeskyněmi. Kaple byla postavena a zasvěcena Cyrilovi a Metodějovi v roce 1863 tisíc let po slavení moravské mise. Od té doby jsou oba slovanští svatí patrony nejen vesnického kostela, ale také komunity Sunger.

Katedrála byla založena na konci 11. století. Jeho současný novogotický vzhled pochází z let 1880-1906. Budova prošla rekonstrukcí po silném zemětřesení a byly postaveny nové oltáře. Majestátní kostel má velkou architektonickou a uměleckou hodnotu. Encyklika papeže Lva XIII. Grande Munus z roku 1880 zahrnuje do obecného kalendáře římské církve svátek slovanských apoštolů. V roce 1885 se v katedrále v Záhřebu slavil miléniový rok smrti svatého Metoděje kvůli slavnosti, kdy se konala slovanská liturgie.

Katedrála sv. Václava vlastní: zlatý relikviář sv. Cyrila, relikviář a kalich se jmény sv. Cyrila a Metoděje - artefakty by mohly být bodem pro itinerář na téma relikvií sv. Cyrila a Metoděje.

Katedrála Metropolinan, prominentní příklad gotické architektury; Na seznamu památek UNESCO je spousta uměleckých děl věnovaných kamenným reliéfům sv. Cyrila a Metoděje - Cyril a Metoděj v lunetách katedrály, Cyril a Metoděj na dřevěných branách uvnitř katedrály, 20. století 2 sochy - sv. Cyrila od Václava Levého, 1870 a sv. Metoda od Josefa Václava Myslbeka, 1870 v kapli sv. Jana Předchůdce Scény ze života sv. Metoda a sv. Cyrila na vitráži od Alfonse Muchy ze třicátých let 20. století. „Svatý Metoděj křtí svatou Ludmillu“, bronzová socha Karla Pokorného, 1933.

Kromě katedrály sv. Petra a Pavla v Brně (číslo 20 v seznamu z roku 2018) by mohla být přijata stránka pedagogické a společenské hodnoty na trase CM: Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje (SCM) je náboženský institut papežského práva (potvrzený dekretem z 25. června 1976).

Národní úložiště dokumentů, které se vztahují k politickému, hospodářskému, společenskému a kulturnímu životu Moldavska, sahají od 15. století až do začátku 21. století. Nejvýznamnějším fondem originálních dokumentů odrážejících společenský, ekonomický, kulturní a administrativní život Moldavska pro 15. - 19. století je sbírka moldavských středověkých aktů.

Rumunský pravoslavný klášter Putna založil moldavský panovník Štěpán Veliký po svém vítězství nad pevností Kilií v deltě Dunaje a v roce 1470 byl zasvěcen Virgenům. V klášteře byl pohřben sám Stephen a jeho hrobka je v současnosti živým poutním místem.

Pravoslavný klášter byl postaven koncem 12. století. Od roku 1986 je součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Studenica představuje vrchol srbské historie. Klášter obsahuje pozůstatky prvního srbského panovníka a zakladatele Studenice, svatého Simeona, ostatky jeho manželky Anastasie a také ostatky, rubáš a rakev prvního srbského krále Štěpána Prvokorunovaného (Stefana Prvovenčaniho).

Stavba kláštera sv. Cyrila a Metoděje ve Staré Preslavi souvisí s 1000. výročím úmrtí sv. Metoděje v roce 885, přechodem ke křesťanství bulharského lidu poblíž Veliki Preslav v roce 864 a později s připomínkou 1000 let vlády cara Simeona.

Mezi další poklady kulturních památek v regionu Prespa patří klášter Matky Boží v blízkosti obce Slivnica. Nad západním vchodem z vnitřní strany kostela je nápis, že byl postaven a malován freskami v dobách opata Nikanora v roce 1607.

Baroková stavba kostola je situovaná východne od kaštieľa v priestore ohraničenom murovanou ohradou s trojicou brán. Jej jadro tvorí loď zaklenutá pruskými klenbami, rozšírená o novšie bočné lode s betónovými stropmi. Na východe sa na ňu napája svätyňa s päťbokým záverom a kupolou, k nej zo severnej i južnej strany priliehajú sakristie s valenými klenbami.

Ochridská katedrála sv. Sofie je jednou z nejvýznamnějších památek v Severní Makedonii, kde sídlí architektura a umění ze středověku. Po dlouhou dobu to byl synodální kostel ochridského arcibiskupství. Byl postaven na základech staré sakrální budovy v období po velké misi sv. Cyrila a Metoděje, v době, kdy makedonští Slované přijali křesťanství ve slovanském jazyce.

Prespa je venkovská oblast přírodních krás s kuriózním jezerem a důležitou historií. O dlouhé historii tohoto regionu svědčí archeologická naleziště na ostrově Golem Grad, stejně jako středověké kostely a kláštery roztroušené kolem Prespy. Ostrov Ail v Prespském jezeře byl prvním hlavním centrem vlády cara Samuela na území Severní Makedonie.

Kostel je jedním z nejstarších kostelů ve Vídni a jednou z mála zbývajících románských budov postavených ve 13. století. V průběhu 18. století při slavnostech svátku sv. Cyrila a Metoděje každoročně v kostele slavila moravská menšina. Na těchto slavnostech kázali pro moravskou menšinu slavní kazatelé z celé habsburské říše. Nyní jsou kazatelé uchováváni v klosterneuburském klášteře. K oslavám patřily největší varhany barokového stylu ve Vídni a významná ikona byzantského oltáře Panny Marie s dítětem.

Náboženské bohoslužby sv. Cyrila a Metoděje v Bosně a Hercegovině zastupuje kostel sv. Cyrila a Metoděje v Sarajevu, který existoval v rámci teologického semináře ve Vrhbosně (nyní Fakulta katolické teologie). V roce 1890 byl v Travniku založen seminář. Seminář a lyceum tam byly původně umístěny a vedeny jezuity.

Jeho základní kámen byl položen v roce 1854 za přítomnosti císaře Františka Josefa I., úcta k podpoře habsburské monarchie Prvním panslavským kongresem v Praze jako politické formaci, která s největší pravděpodobností ochrání národy střední Evropy.

Kostel svatých Cyrila a Metoděje v jejich rodném městě Soluni, který se nachází na Nové promenádě v Soluni, byl slavnostně otevřen 27. března 1983. Oficiálně otevřel své brány 12. května 1985, během třídenních oslav sv. Cyrila a Metoděje věnované 1100. výročí úmrtí svatého Metoděje.

Kostol patrí k najstarším stojacim sakrálnym stavbám na Slovensku. Je situovaný na úpätí pohoria Tribeč. Predrománska stavba mala jednu loď nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu s apsidou kvadratického tvaru. V priebehu 11. a 12. storočia sa realizovali menšie úpravy v interiéri kostola a vtedy bol zrejme vyzdobený freskami…

Kotorský záliv je strategický přírodní přístav ve východním Jadranu a během středověku byl důležitým centrem umění a obchodu. Hodnotu regionu ztělesňuje kvalita architektury v jeho opevněných a otevřených městech, osadách, palácích a klášterních souborech, jakož i jejich harmonické začlenění do kultivované terasovité krajiny na svazích vysokých skalnatých kopců.

The National Museum of Slovenia was founded by the Carniolan State Parliament on the 15th October 1821, is the oldest of all Slovenian museum institutions. Its six departments collect, describe, preserve, and investigate the mobile cultural heritage of Slovenia for presenting it to the public.

In the 11th century, the first church was built on this site as a small roman chapel, that got its present look in 1640. The legend says that the church was constructed on the spot wherein the year 868 the Saints Cyril and Methodius stayed overnight when they carried the relics of Pope Clement I to Rome. The romanesque chapel was turned into a baroque-style church.

Archeologické studie prvního bulharského křesťanského hlavního města Pliska začaly v poslední čtvrtině 19. století. Dnes jsou pozůstatky Plisky zcela otevřené a dobře prostudované. Na začátku 20. století byl otevřen kostel v Malém paláci, Velkém paláci a Velké bazilice. Velký klášterní komplex Velké baziliky byl postaven v 9. století. Tam učedníky Cyrila a Metoděje pravděpodobně uvítal princ Boris I.

Národní muzeum je největší v České republice. Jako ústřední státní muzeum shromažďující vědecké, vzdělávací a metodické funkce usiluje o posílení pocitu národní identity a povědomí o tom, že je součástí celého rámce evropského a světového společenství a kultury.

Včasnostredoveká nitrianska aglomerácia mala podobný rozsah, ako Nitra v 2. polovici 20. storočia. Jej dominantou bol od začiatku 9. storočia Nitriansky hrad. Ten vznikol na prelome 8. a 9. stor. na riečnom ostrove, tvorenom skalnou vyvýšeninou. Už v prvej polovici 9. storočia tu stála kamenná murovaná stavba. V druhej polovici 9. storočia hrad opevnili valom…

Klášter Arapovski byl jediný, který byl založen v polovině 19. století v regionu během osmanské okupace. Hlavní kostel „St. Nedelya “byla postavena v roce 1859. Na freskách kostela je namalováno více než 150 scén. Kromě tradičních evangelických scén zde objevujeme jedinečné scény zobrazující život patrona kláštera, sv. Nedelyi, Jana Křtitele a sv. Paraskevy.

Opatství Heiligenkreuz (Stift Heiligenkreuz) je cisterciácký klášter v obci Heiligenkreuz v jižní části vídeňského lesa. Založen v roce 1133, je to nejstarší nepřetržitě obsazený cisterciácký klášter na světě. Klášterní knihovna je s více než 270 000 svazky největší soukromou knihovnou v Rakousku. Srdcem knihovny je středověká sbírka 1250 rukopisů a 860 prvotisků. Dnes je klášterní knihovna institucí znalostí a partnerem různých regionálních i mezinárodních výzkumných center.

Stezka je věnována bašské desce - první národní dokument v chorvatských dějinách, datovaný kolem poloviny 11. století a napsaný hlaholským písmem. Tvoří nelineární stezku vyznačenou kamennými sochami, počínaje horským průsmykem Treskavac u vchodu do údolí Bašky a končící u nábřeží v bašském přístavu Stara Riva ).

V opatství na ostrově Reichenau u Bodamského jezera existují nejstarší důkazy o životě svatého Metoděje. Byl zapsán do Knihy bratrstva kláštera. Jména Metoděje a jeho učedníků jsou uvedena v řecké Majuscule. Někteří vědci považují nápis za autogram samotného Metoděje. Od roku 2000 je klášter součástí Seznamu světového dědictví UNESCO.

Kult Cyrila a Metoděje začal v Bulharsku po příchodu jejich učedníků do Plisky a Preslavu. Jejich církevní svátky se slavily bez přerušení, dokonce i během turecké nadvlády. V roce 1850 byl jejich světský svátek představen při otevření školy sv. Cyrila a Metoděje v Plovdivu. Stal se jedním ze symbolů osvobozeneckých bojů.

Na vrchu Hostýn (718 m.n.m.) stojí bazilika Nanebevzetí Panny Marie, původně zde však stála dřevěná kaple. Podoba dnešního kostela pochází z 18. století. Tvoří ho jedna loď elipsovitého tvaru, na západní straně se dvěma věžemi. Západní průčelí je ozdobeno mozaikou znázorňujícím hostýnskou Madonu…

Poutní místo Žarošice se váže k soše Panny Marie, kterou darovala kostelu královna Eliška Rejčka (1286-1335). Původně stála v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie (druhém kostele v obci), v současnosti je umístěna na hlavním oltáři kostela sv. Anny. Kostel is poutním místem byl pod správou starého brněnského ženského…

Oživení cyrilometodějské tradice v českomoravských zemích souvisí s politikou českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Lucemburského a jeho národní doktríny. Po svém dosazení na trůn, který měl v úmyslu povýšit pražské biskupství na arcibiskupství a oddělit jej spolu s moravskou diecézí olomouckou od arcidiecéze Mainzu, začal důsledně a cíleně prosazovat myšlenku slovanských kořenů svého českého lidu.

Barokní kostel podle projektu K. I. Dientzenhofera a P. I. Bayera byl postaven v letech 1730 – 1736. Interiér chrámu pravoslavné církve má štukovou výzdobu M. I. Palliardiho a fresky K. Schöpofa. Památku parašutistů, kteří v kryptě našli úkryt po provedení atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942, připomíná expozice o heydrichiádě v podzemních prostorách.

Poloha Trstína pri vstupe do jedného z malokarpatských prechodov na trase tzv. Českej cesty ho predurčila na osídlenie už v ranom stredoveku. Obec leží v bezprostrednom kontakte s územím Smolenického krasu, je z nej výborná dostupnosť na Záruby – Najvyšší vrch Malých Karpát (768 m n. m.) a poskytuje možnosti pešej aj cyklistickej turistiky v smere na Modru, Piešťany a Záhorie…

Na západnej strane Malých Karpát leží obec Marianka, ktorá sa radí k najstarším pútnickým miestam na Slovensku. V údolí stál pavlínsky kláštor, založený v roku 1377, kde sa po jeho zriadení konali mnohé púte. Avšak už pred jeho výstavbou sem početných pútnikov privádzali legendy o soške Panny Márie a zázračnom prameni…

Spolu s Vídeňskou univerzitou má na starosti mezuniverzitní magisterský program „Knihovnické informační studie (MSc)“. Fond ANL představuje široký historický, geografický, kulturní a politický kontext. Výzkum založený na těchto hospodářstvích představuje významný příspěvek k rakouským a evropským intelektuálním a kulturním dějinám.

Řezno je místem císařského procesu s Metodějem. Byl zde odsouzen kvůli odlišnému vyučování, tj. kvůli slovanskému jazyku v liturgii. Po 12 stoletích je jedním ze sloganů tohoto města světového dědictví UNESCO (od roku 2006) náboženská svoboda - téma světového dědictví UNESCO po celá staletí.

Rotunda sv. Juraja patrí do extravilánu obce Nitrianska Blatnica a je od nej vzdialená približne 5 km. Osamotená stojí na skalnatom výbežku pod úpätím vrchu Marhát, obkolesená lesmi Považského Inovca. Je jediným zachovaným stojacim svedkom dávneho zaniknutého osídlenia. Výsledky ¹⁴C datovania určili jej vznik do roku 830±40 rokov…

První opat sazavského kláštera je spolu s Cyrilem a Metodějem prohlášen za patrona Čech. Jako kronika ze 13. století se říká, že byl poučen o slovanském písmu vytvořeném a kanonizovaném nejsvětějším biskupem Cyrilem. Prokop představil ve svém klášteře slovanskou liturgii a benediktinskou vládu.

Slovenská národná knižnica (SNL) je miestom na uchovávanie slovenských dejín. SNL eviduje, dopĺňa a spracováva dokumenty autorského, územného a jazykového obsahu o Slovensku. Fond SNL s viac ako piatimi miliónmi dokumentov v súčasnosti ponúka širokú škálu študijných materiálov.

Starověké Sirmium bylo město v římské provincii Pannonia, ležící na řece Sávě, na místě moderní Sremska Mitrovica v severním Srbsku. Poprvé zmíněn ve 4. století před naším letopočtem a původně obýván Ilyrové a Keltové, byl dobyt Římany v 1. století před naším letopočtem a následně se stal hlavním městem římské provincie Pannonia Inferior.

Na fasádě přímo od orloje, na jihovýchodním rohu (na druhém řádku), jsou vidět postavy sv. Cyrila a Metoděje. Kostel Panny Marie před Týnem - Jedna z nejpůsobivějších gotických církevních staveb v Praze se stavěla od poloviny 14. do počátku 16. století.

In 1974/1975, the old church of Saint Nikolaos of Xirokrini, an area near the railway station in west Thessaloniki, was renamed Saints Cyril and Methodius and celebrates since then the day of their feast.

Stejně tak byl v areálu kostela svatých Cyrila a Metoděje v Soluni umístěn monumentální sloup „Book-Temple“, vytvořený sochařkou Dimitrou Stavrinidou. Má tvar otevřené knihy, jejíž stránky tvoří obrazy svatých Cyrila a Metoděje.

St. Panteleimon Monastery in Patleina area, Veliki Preslav Watch the video The Monastery of Patleina area  It is located 2.5 km., south of the fortress walls of the old capital

Vliv sv. Cyrila a Metoděje a kult sv. Klimenta lze najít v různých aspektech současného kulturního života v Makedonii. Památka na ně nijak neslábne s časem, protože je stále velmi aktuální. S jejich kultem a oslavami je spojeno mnoho důležitých institucí v hlavním městě Skopje.

História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne začína začiatkom 11. storočia, kedy tu žili benediktíni – pustovníci – sv. Andrej – Svorad a Beňadik, ktorých pôsobením sa Skalka stala postupne pútnickým miestom. O jaskyni, v ktorej títo svätci žili, je prvá písomná zmienka o jaskyni na Slovensku. V 13. storočí bol na tomto mieste založený benediktínsky kláštor…

V posledních letech existuje tendence, zejména slovanských národů, věnovat památky historické paměti ve městě Thessaloniki. Na Nové promenádě města je velký kříž, vyrytý do kruhu, zdobený na jedné straně figurálními reliéfy kostela a na druhé straně jmény Cyrila a Metoděje, písmeny cyrilice.

Klášter Capriana je založen na počátku 15. století, na konci 17. století byl klášter předán klášteru Zograf v Atonu. Již více než 200 let se pro liturgii, která se slaví v řečtině, bulharštině a rumunštině, používají cyrilské liturgické knihy nesoucí poselství cyrilometodského odkazu.

Tento klášter, který se nachází na hoře Kljuc ve městě Bjelasica, ve vesnici Recine, která je vzdálená asi deset kilometrů od Kolasinu, nabízí speciální výlet udržitelným cestovním ruchem. Nad klášterem je postavena kaple po vzoru Njegosovy kaple v Lovcenu. Klášter byl postaven v roce 1999 knězem, který v něm dodnes slouží.

Památkou kulturního dědictví je archeologické naleziště i pamětní park (Zalavár Historical Memorial Park). Je známo, že v roce 867 vládce dolnopanonského knížectví Kotzel přivítal Cyrila a Metoděje na cestě z Velké Moravy k papeži v Římě, aby ospravedlnili používání slovanského jazyka pro křesťanskou liturgii.

Do roku 2012 sídlila v zámku Moravský Krumlov slavná slovanská epopej, 20 monumentálních pláten Alfonse Muchy zobrazujících historii slovanského lidu a civilizace.