DATABÁZE

Archeologické památky

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Nitriansky kraj

Bratislavsky kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

Hradisko Staré Zámky, Brno-Líšeň (Jihomoravský kraj, ČR)

Hradiště Staré Zámky je vzdáleno cca 1,5 km severovýchodně od městské části Brno-Líšeň a v současné době představuje archeologickou památkovou rezervaci. V raném středověku byla intenzivně osídlena a dosáhla největšího rozkvětu. Hradisko (celková rozloha cca 13 ha) se skládá z akropole a ze dvou předhradí…

Hradisko Pohansko, Břeclav (Jihomoravský kraj, ČR)

Pohansko bylo významným mocenským centrem v období Velké Moravy, které bylo zřejmě důmyslně umístěno při přechodu přes řeku Dyje, s více funkcemi. Jednou z jeho úkolů bylo kontrolovat vstup do centra Velké Moravy, sloužilo zřejmě jako trh s místními, ale především dálkovými obchody a komoditami…

Slovanské hradiště Mikulčice (Jihomoravský kraj, ČR)

Mikulčice patří k výjimečným lokalitám z období raného středověku. Koncentrovala se zde politická moc, kulturní a církevní správa spolu se vzdělaností. Svědčí o tom četné kostely, nálezy s křesťanskými symboly, množství honosných výrobků vysoké umělecké úrovně, zbraně, jezdecká výstroj, luxusní a importované předměty…

Hradisko sv. Hypolita, Znojmo (Jihomoravský kraj, ČR)

Hradiště sv. Hippolyta se nachází na malém skalnatém ostrohu severně nad ohybem řeky Dyje. Navzdory přirozené ochrany bylo hradiště opevněné dřevozemním valem, který se však do současnosti zachoval jen na některých místech. Jeho výstavba se klade do 80. let 9. století a zánik do průběhu první poloviny 10. století…

Výšina sv. Metoděje, Uherské Hradiště (Zlínský kraj, ČR)

Národní kulturní památka se nachází v jihovýchodní části města Uherské Hradiště na tzv. Výšině sv. Metoděje (Sadské výšině). Jedná se o pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše. Křesťanští misionáři zde už na přelomu 8. a 9. století vybudovali jeden z prvních zděných kostelů na sever od Dunaje…

Staré Město (Zlínský kraj, ČR)

Patrně nejvýznamnější hradisko vrcholného období Velkomoravské říše se rozkládalo na území dnešního Starého Města a Uherského Hradiště. Jeho celková plocha výrazně přesáhla 300 ha. Zástavba byla účelově členěna podle funkcí. Najdeme zde výrobní areály, sídliště, mocenské i církevní centrum…

Skanzen Modrá (Zlínský kraj, ČR)

Archeoskanzen Modrá – Velkomoravské sídliště středního Pomoraví je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem…

Hradisko sv. Klimenta, Osvětimany (Zlínský kraj, ČR)

Hradiště svatého Klimenta (Klimentek) je poutní místo, národní kulturní památka a archeologická lokalita. Výhodně situovaná a dobře chráněná poloha na staré obchodní stezce, která spojovala Pomoraví s Brněnskem, neunikla pozornosti osadníků již v době Velkomoravské říše. Dnes jsou v vyznačeny zbytky základového zdiva a stojí zde novodobá kaple sv. Klimenta….

Hradiště Klášťov, Vysoké Pole (Zlínský kraj, ČR)

Na nejvyšším vrcholku Vizovických vrchů (754 m n. m.) leží nejvýše položené moravské hradiště – Klášťov. Opevněné hradiště zde vzniklo v pozdní době bronzové. Doložena byla také funkce hradiště jako významného opevněného centra ve velkomoravském období. Hora pravděpodobně sloužila obřadním účelům…

Zámecký areál Hradec nad Moravicí (Moravskoslezský kraj, ČR)

Hradecký ostroh náleží k severnímu výběžku pahorkatiny předhůří Nízkého Jeseníku. Tudy již v pravěku vedla jedna z nejdůležitějších komunikačních tepen ze Středomoří k pobřeží Baltu – jantarová stezka. Vlastní stavební vývoj areálu počíná slovanským hradiskem, jehož existence se předpokládá zhruba v 8. století v době Velkomoravské říše.

Archeopark Chotěbuz-Podobora (Moravskoslezský kraj, ČR)

Archeopark Chotěbuz-Podobora představuje repliku výšinného slovanského hradiště a je postaven přímo na místě, kde původně stála pravěká a později ranně středověká fortifikace. Fortifikační systém doplňují různé typy obydlí a výrobních objektů. Programová náplň v Archeoparku je zaměřena na naučné programy pro školy i širokou veřejnost…

Hradisko Velký vrch, Divinka (Žilinský kraj, SR)

Na okraji obce Divinka sa nachádza kopec Veľký vrch, kde je umiestnené hradisko s rozlohou asi 12 ha. Lokalita predstavuje strategickú polohu situovanú nad riekou Váh. Hradisko bolo osídlené a opevnené pravdepodobne nositeľmi lužickej kultúry. Skladá sa z akropoly, vrcholovej časti a podhradia. Je opevnené viacnásobnou fortifikáciou s niekoľkými bránami…

Hradisko Ostrá skala, Vyšný Kubín (Žilinský kraj, SR)

Hradisko sa nachádza severne od obce na skalnatom útvare Ostrá skala. skladá sa z akropoly a dvoch predhradí. Z viacerých strán je prirodzene chránené strmým zrázom. Najvyššia poloha – akropola – je opevnená valom, ktorý má podkovovitý tvar. V obci sa nachádza obecné múzeum na prízemí Obecného úradu s informáciami o dejinách obce a výskume na lokalite…

Hradisko Mesciská, Pružina (Trenčianský kraj, SR)

Hradisko je umiestnené na trojuholníkovitom terasovitom výbežku vrchu Svrčinovec, nad sútokom Mojtínskeho a Strážovského potoka. Ide o dve opevnenia, pričom prvé (Mesciská I), severnejšie, je väčšie a kopíruje prírodnú hranu terasy využívajúc ju ako prirodzenú ochranu. Druhé (Mesciská II) je menšie, poloblúkové hradisko, a oddelené od prvého širokou úžľabinou…

Trenčianský hrad, Trenčín (Trenčianský kraj, SR)

Trenčiansky hrad je postavený na skalnej vyvýšenine nad ohybom rieky Váh (koryto rieky v minulosti prechádzalo bližšie pri hrade). Ide o polohu, ktorá bola využívaná ako strategické miesto už od praveku. V 9. storočí sa tu nachádzalo opevnené sídlisko. V hradnom areáli archeologický výskum objavil rotundu so štyrmi vpísanými apsidami…

Hradisko Pobedim (Trenčianský kraj, SR)

Lokalita Pobedim patrí k nížinným hradiskám postaveným na nízkej vyvýšenine. Hradisko tvoria dve časti – akropola Hradištia, a predhradie Podhradištia. Lokalita bola zo všetkých strán opevnená komorovou drevno-zemnou konštrukciou spolu s čelným kamenným múrom. Predpokladaná konštrukcia dosahovala výšku okolo 3 m, a na korune valu bola umiestnená palisáda…

Hradisko Kostolec, Ducové (Trnavský kraj, SR)

Severne od Piešťan v blízkosti obce Ducové sa nachádza vápencovo-dolomitický ostroh. Ide o polykultúrnu lokalitu, ktorá bola osídlená už v praveku. Najväčší význam však dosiahla vo včasnom stredoveku, kedy sa tu nachádzal veľkomoravský dvorec. V roku 1990 bola lokalita vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku…

Hradisko Molpír, Smolenice (Trnavský kraj, SR)

Hradisko sa nachádza severozápadne od obce na východnom svahu Malých Karpát na vyvýšenine s názvom Molpír. Lokalita bola intenzívne osídlená predovšetkým v staršej dobe železnej. Z tejto doby pochádza pravdepodobne aj mohutné opevnenie, chrániace hradisko zo všetkých strán…

Hradisko Majcichov (Trnavský kraj, SR)

Lokalita sa nachádza severovýchodne od obce pri malom hájiku (Vlčkovský hájik). Má podkovovitý až oválny tvar, a bola umiestnená na miernej vyvýšenine na ľavom brehu rieky Dudváh. Patrí k nížinným hradiskám a má rozlohu cca 7,2 ha. Zo všetkých strán bolo opevnené  systémom valov a priekop…

Hradisko Neštich, Svatý Jur (Bratislavský kraj, SR)

Lokalita sa nachádza na výbežku Malých Karpát. Z dvoch strán je ohraničená dolinami a potokmi. Hradisko má elipsovitý tvar s rozlohou 8,5 ha a skladá sa z akropoly a dvoch predhradí. Najstaršie osídlenie sa nachádzalo pravdepodobne na akropole. Na severozápadnej strane sa nachádzali dve predhradia, ktoré boli taktiež opevnené fortifikáciou a priekopou. 

Hrad Devín, Bratislava-Devín (Bratislavský kraj, SR)

Pri sútoku riek Dunaja a Moravy sa na skalnom brale nachádza hrad Devín. Hradná vyvýšenina leží na križovatke Podunajskej a Jantárovej cesty, aj dôležitých brodov cez rieku Dunaj aj Moravu. Lokalita na skalnom návrší bola kvôli svojej polohe veľmi často osídľovanou už od mladšej doby kamennej…

Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislavský kraj, SR)

Majestátny hrad vynímajúci sa na kopci 80 m nad Dunajom je už po stáročia symbolom Bratislavy. Hradný kopec bol odpradávna osídlený vďaka svojej strategickej polohe. Vystriedali sa tu Kelti, Rimania, Germáni, Slovania a Maďari. Počiatky dnešného hradu siahajú do 13. stor. Z tohto obdobia pochádza najväčšia, tzv. Korunná veža hradu…

Hradisko Valy, Bojná (Nitriansky kraj, SR)

Slovanské hradisko Bojná – Valy bolo osídlené v 8. – 9. storočí a plnilo dôležitú obrannú, remeselno-obchodnú aj misijnú funkciu. K najvýznamnejším nálezom patria pozlátené plakety a zvon, ktoré sú dôkazom christianizácie nášho obyvateľstva už pred príchodom sv. Cyrila a Metoda…

Nitriansky hrad, Nitra (Nitriansky kraj, SR)

Včasnostredoveká nitrianska aglomerácia mala podobný rozsah, ako Nitra v 2. polovici 20. storočia. Jej dominantou bol od začiatku 9. storočia Nitriansky hrad. Ten vznikol na prelome 8. a 9. stor. na riečnom ostrove, tvorenom skalnou vyvýšeninou. Už v prvej polovici 9. storočia tu stála kamenná murovaná stavba. V druhej polovici 9. storočia hrad opevnili valom…

Archeopark Martinský vrch, Nitra (Nitriansky kraj, SR)

Martinský vrch bol osídlený už v období neskorej doby kamennej. Koncom 8. a v 9. storočí sa tu rozprestieralo mohutné hradisko s hustým osídlením, ktoré ležlo na terase rieky Nitry. Súčasťou areálu bol aj románsky Kostol sv. Martina z 11. storočia. Jeho počiatky siahajú do predrománskeho, azda už veľkomoravského obdobia…

Hradisko Hrádze / Festunok, Tlmače-Lipník (Nitriansky kraj, SR)

Hradisko má nepravidelný obdĺžnikový tvar, na južnej strane zaoblený (rozmery 150×190 m). Zo všetkých strán bolo opevnené drevozemným valom, pričom využívalo prirodzený vyvýšený terén. Vpredu bola k valu umiestnená na sucho kladená kamenná plenta. Na severnej, západnej a južnej strane bola umiestnená priekopa…

Hradisko Starý Tekov (Nitriansky kraj, SR)

V strede obce sa nachádza vyvýšený trachytový kopec, obklopený riekou Hron a jej prítokom potokom Perec. Je rozdelený na tri časti, pričom v severovýchodnej časti sa dnes nachádza cintorín, a v juhozápadnej časti zase rodinné domy a záhrady. Vďaka jeho prirodzenej polohe a charakteru terénu tu bolo zrejme situované hradisko z obdobia včasného stredoveku…

Hradisko Bíňa (Nitriansky kraj, SR)

Obec Bíňa leží na pravom brehu rieky Hron. Hradisko sa nachádza na vyvýšenej terase dominujúcej okoliu, ktorej prirodzená poloha bola využitá pri stavbe opevnenia. Fortifikáciu tvoria tri valy obkolesujúce areál s rozlohou 107 ha, ktorý bol na východnej strane, smerom od Hrona, chránený strmým zrázom…

Hradisko Mužla (Nitriansky kraj, SR)

Hradisko bolo vo včasnom stredoveku rozdelené na dve časti, ktoré od seba oddeľovala  cesta smerujúca k Dunaju. Jeho areál bol z troch strán opevnený, na južnej strane zrejme nebolo opevnenie, zrejme kvôli nezvyčajne zvislému brehu vysokému 3-4 m, ktorý bol prirodzenou ochranou. Lokalita mala dôležitú hospodársku funkciu v období Veľkej Moravy…

Interreg V-A SK-CZ
en_USEnglish