Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

DATABÁZE

Archeologické památky

Nitriansky kraj

Hradisko Valy, Bojná (Nitriansky kraj, SR)

Slovanské hradisko Bojná – Valy bolo osídlené v 8. – 9. storočí a plnilo dôležitú obrannú, remeselno-obchodnú aj misijnú funkciu. K najvýznamnejším nálezom patria pozlátené plakety a zvon, ktoré sú dôkazom christianizácie nášho obyvateľstva už pred príchodom sv. Cyrila a Metoda…

Nitriansky hrad, Nitra (Nitriansky kraj, SR)

Včasnostredoveká nitrianska aglomerácia mala podobný rozsah, ako Nitra v 2. polovici 20. storočia. Jej dominantou bol od začiatku 9. storočia Nitriansky hrad. Ten vznikol na prelome 8. a 9. stor. na riečnom ostrove, tvorenom skalnou vyvýšeninou. Už v prvej polovici 9. storočia tu stála kamenná murovaná stavba. V druhej polovici 9. storočia hrad opevnili valom…

Archeopark Martinský vrch, Nitra (Nitriansky kraj, SR)

Martinský vrch bol osídlený už v období neskorej doby kamennej. Koncom 8. a v 9. storočí sa tu rozprestieralo mohutné hradisko s hustým osídlením, ktoré ležlo na terase rieky Nitry. Súčasťou areálu bol aj románsky Kostol sv. Martina z 11. storočia. Jeho počiatky siahajú do predrománskeho, azda už veľkomoravského obdobia…

Hradisko Hrádze / Festunok, Tlmače-Lipník (Nitriansky kraj, SR)

Hradisko má nepravidelný obdĺžnikový tvar, na južnej strane zaoblený (rozmery 150×190 m). Zo všetkých strán bolo opevnené drevozemným valom, pričom využívalo prirodzený vyvýšený terén. Vpredu bola k valu umiestnená na sucho kladená kamenná plenta. Na severnej, západnej a južnej strane bola umiestnená priekopa…

Hradisko Starý Tekov (Nitriansky kraj, SR)

V strede obce sa nachádza vyvýšený trachytový kopec, obklopený riekou Hron a jej prítokom potokom Perec. Je rozdelený na tri časti, pričom v severovýchodnej časti sa dnes nachádza cintorín, a v juhozápadnej časti zase rodinné domy a záhrady. Vďaka jeho prirodzenej polohe a charakteru terénu tu bolo zrejme situované hradisko z obdobia včasného stredoveku…

Hradisko Bíňa (Nitriansky kraj, SR)

Obec Bíňa leží na pravom brehu rieky Hron. Hradisko sa nachádza na vyvýšenej terase dominujúcej okoliu, ktorej prirodzená poloha bola využitá pri stavbe opevnenia. Fortifikáciu tvoria tri valy obkolesujúce areál s rozlohou 107 ha, ktorý bol na východnej strane, smerom od Hrona, chránený strmým zrázom…

Hradisko Mužla (Nitriansky kraj, SR)

Hradisko bolo vo včasnom stredoveku rozdelené na dve časti, ktoré od seba oddeľovala  cesta smerujúca k Dunaju. Jeho areál bol z troch strán opevnený, na južnej strane zrejme nebolo opevnenie, zrejme kvôli nezvyčajne zvislému brehu vysokému 3-4 m, ktorý bol prirodzenou ochranou. Lokalita mala dôležitú hospodársku funkciu v období Veľkej Moravy…

Zpět do databáze

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Bratislavsky kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj