Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Mezinárodní konference
Cyrilometodějské stezky

International conference
of Cyril and Methodius Route

konaná ve Slovanském sále Stojanova gymnázia na Velehradě v České republice, organizovaná ve spolupráci s Programem spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Trnavským samosprávnym krajem, Nitrianskym samosprávnym krajem, MAS Buchlov, Slovenským domem Centrope, Mendelovou univerzitou v Brně, Zlínským krajem, Centrálou cestovního ruchu Východní Morava a dalšími partnery.

held in the Slavonic Hall of the Stojan Grammar School in Velehrad, Czech Republic, organized by association European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius in cooperation with the Interreg V-A Slovak Republic – Czech Republic Cooperation Program, Trnava Self-Governing Region, Nitra Self-Governing Region, LAG Buchlov, Slovak House of Centrope, Mendel University in Brno, Zlín Region, East Moravian Tourist Authority and other partners.

Program konference / Programme of conference

Velehrad-podzim

Dopolední část / morning

Dopolední část se věnovala představení aktivit a výstupů projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí.

The morning part was devoted to the presentation of the activities and outputs of the project Partnership and active institutional network of the Cyril and Methodius Trail in the Moravian-Slovak border area.​

Odpolední Část / afternoon

V odpolední části zahraniční experti rozšířili pohled na vnímání cyrilometodějského odkazu a byly představeny i další projekty inspirované kulturní stezkou.

In the afternoon, foreign experts expanded the view of the perception of the Cyril and Methodius legacy and other projects inspired by the cultural path have been introduced.

Fotogalerie / photogallery

Konference-Velehrad

Prohlédněte si fotografie z konference od tří různých fotografů. První dva mají odkaz níže. Třetí uvádí své fotografie v tiskové zprávě Zlínského kraje v části Tiskové zprávy / press.

View photos from the conference made by three different photographers. The first two have the link below. The third one presents its photographs in the press release of the Zlín Region in the Press section.

Tiskové zprávy / press

z webu zlínského kraje

Na webu Zlínského kraje a Slováckého deníku byly zveřejněny tiskové zprávy z uskutečněné konference. Navíc Zlínský kraj zveřejnil tiskovou zprávu o Adventním putování po Cyrilometodějské stezce ze Šaštína na Velehrad pořádané Petrem Hirschem.

Press releases from the conference were published on the website of the Zlín Region and the Slovácký deník newspaper. In addition, the Zlín Region has published a press release on Advent Wandering along the Cyril and Methodius Trail from Šaštín to Velehrad, organized by Petr Hirsch.

Konference-Velehrad
PF2020

Děkujeme všem členům a partnerům za spolupráci, přejeme radostné Vánoční svátky a těšíme se na setkání v novém roce!
We would like to thank all our members and partners for their cooperation, wish you a Merry Christmas and look forward to meeting you in the New Year!

Sekretariát sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
Secretariat of association European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius
info@cyril-methodius.eu