Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

HRADISKO HRÁDZE / FESTUNOK TLMAČE-LIPNÍK

Hradisko Hrádze / Festunok, Tlmače-Lipník

Popis

Hradisko sa nachádza na výbežku, ktorého strmé a skalnaté svahy zvažujúce sa do údolia Hrona, poskytovali z východu a čiastočne i juhu prirodzenú ochranu. Poloha pri južnom vstupe do významného geografického útvaru, tzv. Slovenskej brány, upozorňuje na jeho niekdajšiu dôležitú strategickú a strážnu úlohu. Lokalita hradiska bola osídlená už v neolite a dobe halštatskej. Dodnes viditeľné masívne valové opevnenie pochádzajúce z 9. až 10. storočia vymedzovalo plochu nepravidelného štvoruholníka s rozlohou približne 2,4 ha.

Historie

Val s drevenou palisádou bol na vonkajšej strane spevnený na sucho kladenou kamennou stenou. Za ňou sa nachádzala drevozemná roštová konštrukcia. Pred valom bola na severe, západe a čiastočne aj juhu obranná priekopa. Netypicky riešenou bola zdvojená vstupná brána v severovýchodnej časti areálu. Archeologický výskum Alojza Habovštiaka v roku 1968 priniesol poznatky o sídliskových objektoch umiestnených popri vnútornej strane valu. Pozornosť si zaslúžia nálezy úlomkov pravekej a slovanskej keramiky, hrotov šípov, sekerovitej hrivny, či ryolitového žarnova. Lokalita je od 2. polovice 20. storočia narušovaná výstavbou vinohradov a drobných objektov.

Praktické informace