Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

Členská síť
Cyrilometodějské stezky

Typy členství

Sdružení je otevřené novým členům, kteří mají zájem podporovat jeho cíl  -vytvoření udržitelné partnerské sítě rozvíjející mezinárodní kulturní stezku tematicky zaměřenou na cyrilometodějský odkaz. Uplatňuje dva typy členství, tj. řádné a přidružené. Řádnými členy se mohou stát vyšší územně samosprávné celky (kraje, regiony), města, obce, sdružení regionů, sdružení měst a obcí, organizace cestovního ruchu (zřízené krajem či městem), obchodní společnosti, mezinárodní instituce, ústavy a univerzity. Přidruženými členy se mohou stát všechny ostatní typy právnických osob. Práva a povinnosti členů jsou dány stanovami.

studijní cesta Bratislava 20.-21.2.2019
Study visit in Modrá, ECRCM Association

Jak se stát novým členem?

Poměrně snadno. Zájemci o členství ve sdružení, tedy v mezinárodní partnerské síti, kteří se chtějí podílet na řízení Cyrilometodějské stezky, podají žádost o přistoupení do sdružení, čímž souhlasí s platnými stanovami a splňují dané podmínky (např. uhrazení odpovídající výše členského příspěvku). Jejich žádost projedná Valná hromada na základě doporučení Vědeckého výboru. Více informací k tomuto procesu podá sekretariát sdružení.

Jsou i jiné formy partnerství?

Ano, podporovat cíle sdružení lze i jiným způsobem, než je přímé členství. Jako určitý mezistupeň spolupráce je možné podepsat memorandum o spolupráci nebo porozumění a dohodnout se na konkrétních krocích pro podporu rozvoje Cyrilometodějské stezky, či se stát partnerem v některém z dotačních projektů. Podpořit nás také mohou místní subjekty propagací, zatraktivněním cyrilometodějských tras či lokalit. Jedinci (fyzické osoby) mohou spolupracovat na konkrétních aktivitách (spoluorganizování, propagace akcí), podpořit aktivity sdružení prostřednictvím sociálních sítí nebo se zapojit na bázi dobrovolnosti dle aktuálních potřeb sekretariátu.

Modrá

ČLENOVÉ

Zlínský kraj, logo

Zlínský kraj

Česká republika

Jihomoravský kraj

Česká republika

Moravskoslezský kraj

Česká republika

Olomoucký kraj

Česká republika

Nitriansky samosprávny kraj

Slovenská republika

Trenčiansky samosprávny kraj

Slovenská republika

Trnavský samosprávny kraj

Slovenská republika

Obec Močenok

Slovenská republika

POZOROVATELÉ

Další partneři z...