Slovensko

Kostel sv. Klimenta, Močenok

Baroková stavba kostola je situovaná východne od kaštieľa v priestore ohraničenom murovanou ohradou s trojicou brán. Jej jadro tvorí loď zaklenutá pruskými klenbami, rozšírená o novšie bočné lode s betónovými stropmi. Na východe sa na ňu napája svätyňa s päťbokým záverom a kupolou, k nej zo severnej i južnej strany priliehajú sakristie s valenými klenbami.

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Hradisko Mužla

Hradisko bolo vo včasnom stredoveku rozdelené na dve časti, ktoré od seba oddeľovala cesta smerujúca k Dunaju. Jeho areál bol z troch strán opevnený, na južnej strane zrejme nebolo opevnenie, zrejme kvôli nezvyčajne zvislému brehu vysokému 3-4 m, ktorý bol prirodzenou ochranou. Lokalita mala dôležitú hospodársku funkciu v období Veľkej Moravy…

Hradisko Bíňa

Hradisko Bíňa

Obec Bíňa leží na pravom brehu rieky Hron. Hradisko sa nachádza na vyvýšenej terase dominujúcej okoliu, ktorej prirodzená poloha bola využitá pri stavbe opevnenia. Fortifikáciu tvoria tri valy obkolesujúce areál s rozlohou 107 ha, ktorý bol na východnej strane, smerom od Hrona, chránený strmým zrázom…

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Hradisko Starý Tekov

V strede obce sa nachádza vyvýšený trachytový kopec, obklopený riekou Hron a jej prítokom potokom Perec. Je rozdelený na tri časti, pričom v severovýchodnej časti sa dnes nachádza cintorín, a v juhozápadnej časti zase rodinné domy a záhrady. Vďaka jeho prirodzenej polohe a charakteru terénu tu bolo zrejme situované hradisko z obdobia včasného stredoveku…

Nitriansky hrad, Nitra

Nitriansky hrad

Včasnostredoveká nitrianska aglomerácia mala podobný rozsah, ako Nitra v 2. polovici 20. storočia. Jej dominantou bol od začiatku 9. storočia Nitriansky hrad. Ten vznikol na prelome 8. a 9. stor. na riečnom ostrove, tvorenom skalnou vyvýšeninou. Už v prvej polovici 9. storočia tu stála kamenná murovaná stavba. V druhej polovici 9. storočia hrad opevnili valom…

it_ITItaliano