Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

HISTORIE

Rok 2013 byl jubilejním rokem 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jednalo se o událost mezinárodního významu s velkým počtem náboženských, kulturně společenských i poznávacích aktivit s tímto výročím spojených. Jubileum samo i události s ním spojené vyvolaly diskuse v odborných kruzích i v mediích, vzbudily zájem nejširších vrstev obyvatel České a Slovenské republiky o cyrilometodějský odkaz. Již v roce 2011, kdy byly zahájeny přípravy na jubilejní rok, vznikla ve Zlínském kraji myšlenka rozvíjet po vzoru západoevropských partnerských sítí Evropskou kulturní stezku sv. Cyrila a Metoděje v souvislosti s rostoucím zájmem o poutní a kulturní turistiku. Rada Zlínského kraje schválila dne 25.6.2012, usnesením č. 0572/R16/12 ideový záměr: „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“ a v roce 2013 Zlínský kraj společně s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (dále jen “sdružení”). 

Sdružení bylo založeno v souladu s ustanovením § 20f a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.) zakladatelskou smlouvou ze dne 23. srpna 2013 za účelem rozvoje Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje (dále jen „EKSCM“) v návaznosti na Rozhodnutí CM/Res(2007)12 o kulturních stezkách Rady Evropy (Resolution CM/Res(2007)12 on the cultural routes of the Council of Europe) přijaté Výborem ministrů Rady Evropy dne 10. října 2007.

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno, spisový znak L 19558.

Archeoskanzen Modrá

Vývoj v čase