Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

ŘÍDÍCÍ STRUKTURA
SDRUŽENÍ

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje mapuje život, dílo a související tradici svatých Cyrila a Metoděje a jejich následovníků. Od roku 2013 řídí rozvoj kulturní stezky Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (dále jen EKSCM) se stálým sekretariátem se sídlem ve Zlíně. Sdružení má v současné době 19 členů a 3 pozorovatele ze 7 zemí (CZ, SK, GR, SI, HU, BG, SRB) a hledá další členy a partnery, zejména v podunajské a jadransko-jónské oblasti. Stezka se rozvíjí jako soubor liniových tras a jako atomizovaná síť bodů zájmu. Sdružení odpovídá za její správu a marketing, podporuje výzkum kulturního dědictví a tematické akce. Cyrilometodějská stezka je zastřešující značkou pro různé aktivity ECRCM, jako je vytváření nadnárodní turistické nabídky, například značených cyrilometodějských tras. Cyrilometodějskou stezku lze označit za první nadnárodní kulturní stezku s tématem kulturních kořenů slovanských zemí. Stezka má ambici propojit až 24 zemí střední, východní a jižní Evropy se společným tématem evropského dědictví, tedy území, která byla v 9. století významně ovlivněna cyrilometodějskou misií.

Sdružení EKSCM, založené a významně podporované Zlínským krajem a jeho Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy v silné spolupráci s dalšími členy, získalo certifikaci Kulturní stezka Rady Evropy pro svůj mezinárodní projekt Cyrilometodějská stezka, který je zároveň první stezkou zaměřenou na slovanské kulturní dědictví. Toto jedinečné uznání, srovnatelné snad jen se zápisem do UNESCO, představuje velkou příležitost pro mezinárodní kulturní turistiku. Cílem EKSCM je zajistit udržitelnost mezinárodního partnerství a spolupráce na vytvoření Cyrilometodějské stezky, a tím i prezentaci místního dědictví a příběhu kulturní identity slovanských zemí v evropském měřítku.

Stanovy sdružení

Strategie stezky

VALNÁ HROMADA

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem asociace. Skládá se ze všech řádných členů sdružení a řídí ji předseda sdružení. Každý řádný člen má na valné hromadě jeden hlas, ať už se jedná o region nebo malou obec. Orgán tedy rozhoduje demokratickou většinou. Valné hromady se mohou účastnit i přidružení členové, kteří mají pouze poradní hlas.

PŘEDSEDA

Předseda sdružení je čestnou reprezentativní funkcí. Účastní se důležitých akcí s dopadem na plnění cílů sdružení a jedná ve prospěch dosažení těchto cílů. Předsedu volí a odvolává valná hromada. Funkční období je dvouleté. Předsedové sdružení: Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje (2013-2017), Jan Pijáček, radní Zlínského kraje (2017-2020), Lubomír Traub, radní Zlínského kraje (od 2021).

ŘEDITELKA

Ředitel je statutárním orgánem sdružení, který je jmenován jednomyslně zakládajícími členy. Ředitel odpovídá za řízení, personální politiku a plnění úkolů stálého sekretariátu. V nepřítomnosti předsedy sdružení předsedá valné hromadě. Ředitelé Sdružení: Dana Daňová (2013-2015), Martina Janochová (2016-2021), Zuzana Vojtová (od roku 2021).

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor je složen ze zakládajících členů sdružení a členů z vyšších územních samosprávných celků (krajů). Výbor se podílí na tvorbě strategie a spolurozhoduje o využití členských příspěvků. Plní funkci kontrolního orgánu. Formuluje návrhy strategického směřování a sestavuje akční plán. Předsedové výboru: Miloš Bača, Úřad Nitranského samosprávného kraje, odbor kultury a sportu (2016-2021), Dana Daňová, starostka obce Jasenná (od 2021).

STÁLÝ SEKRETARIÁT

Stálý sekretariát je výkonným, koordinačním a správním orgánem sdružení. Jednou z jeho hlavních činností je vyhledávání různých zdrojů financování dílčích projektů na regionální, národní a nadnárodní úrovni z různých dotačních titulů. Je kontaktní kanceláří pro členy a další partnery Cesty. Zaměstnanci: Martina Janochová, Martin Peterka.

VĚDECKÝ VÝBOR

Vědecký výbor je multidisciplinární orgán, který sdružuje odborníky z různých oblastí vědy a výzkumu, aby zajistil vědecký přístup k rozvoji tématu trasy a její kulturní a historické interpretaci. Výbor se skládá z předsedy a jeho dalších členů, kteří jsou jmenováni valným shromážděním. Předsedové výboru: prof. Pavel Ambros SJ CMTF, Univerzita Palackého Olomouc (2016-2017), prof. Peter Ivanič, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře (od roku 2018).

NÁRODNÍ KOORDINÁTOŘI

Národní koordinátor iniciuje všestranný rozvoj a rozšiřování partnerské sítě asociace v zemi, ve které byl zvolen řádnými členy asociace. Národní koordinátor je povinen vždy jednat v souladu se všemi strategickými dokumenty, zejména se schválenou mezinárodní strategií rozvoje Cyrilometodějské stezky - Kulturní stezky Rady Evropy. Národní koordinátor je iniciátorem Národní strategie a Národního akčního plánu rozvoje Cyrilometodějské stezky - Kulturní stezky Rady Evropy.

MEZINÁRODNÍ VÝBOR ODBORNÍKŮ

Zřízení mezinárodních odborných výborů je nástrojem pro budování EKSCM, který musí být reprezentativní pro evropské hodnoty a společný pro několik evropských zemí. MOV se skládají z odborníků, kteří jsou zapojeni do zavedených a fungujících národních sítí v rámci odborných pracovních skupin. Mezinárodní úroveň členů pracovních skupin zahrnuje odborníky z organizací, sdružení a ministerstev členských zemí. Společně pracují na rozvoji budování EKSCM ve smyslu schválené strategie rozvoje EKSCM.