EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA
SV. CYRILA A METODĚJE

Kaple sv. Cyrila a Metoděje, Radhošť

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje je mezinárodní síť partnerů, která usiluje o zviditelnění a uchování jedinečného evropského dědictví, autentického příběhu cyrilometodějské mise. Uskutečňováním společných projektů, například zaměřených na značení a propagaci cyrilometodějských tras, usilujeme o získání uznání Kulturní stezka Rady Evropy, určité značky kvality vedle známějších značek UNESCO nebo Evropské kulturní dědictví (European Heritage Label). Síť svými aktivitami podporuje živý cyrilometodějský odkaz a hodnoty založené na respektování a dialogu mezi lidmi rozlišných kultur a vyznání.

V roce 1987 byla v Santiagu de Compostela podepsána deklarace o zájmu Rady Evropy podpořit obnovu svatojakubské stezky, první kulturní stezky Rady Evropy. Již přes 30 let tak existuje program Kulturní stezky Rady Evropy, díky kterému Rada Evropy podporuje partnerské sítě, které poukazují na společné kulturní dědictví zaměřené na různá témata, přestože projevy tohoto dědictví se mohou v jednotlivých zemích lišit, stejně jako je tomu v případě odkazu cyrilometodějské misie. Kulturní stezky Rady Evropy jsou cesty prostorem a časem, jež nám ukazují, jak dědictví různých zemí a evropských kultur přispívá ke společnému a živému kulturnímu dědictví. Zároveň připomínají základní evropské pilíře: lidská práva, demokracii a právní stát.

VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Skládá se ze všech řádných členů sdružení a je řízena předsedou sdružení. Každý řádný člen má na Valné hromadě jeden hlas, ať jde o kraj nebo malou obec. Orgán tak rozhoduje demokratickou většinou. Jednání Valné hromady se mohou zúčastnit i přidružení členové, kteří mají pouze poradní hlas.

PŘEDSEDA

Předseda sdružení je čestná, reprezentativní funkce. Účastní se důležitých akcí s dopadem na plnění cílů sdružení a jedná ve prospěch uskutečňování těchto cílů. Předseda je volen a odvoláván Valnou hromadou. Funkční období předsedy je 2 roky. Předsedové sdružení: Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje (2013-2017), od. r. 2017 Jan Pijáček, radní Zlínského kraje.

ŘEDITEL

Ředitel je statutárním orgánem sdružení, který je jmenovaný jednomyslně zakládajícími členy. Ředitel je zodpovědný za hospodaření, personální politiku a plnění úkolů Stálého sekretariátu. Vede jednání Valné hromady v nepřítomnosti předsedy sdružení. Ředitelé sdružení: Dana Daňová (2013-2015), od r. 2016 Martina Janochová.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Řídící výbor je složen ze zakládajících členů sdružení a členů z řad vyšších územních samosprávných celků (krajů). Podílí se na utváření strategií a spolurozhoduje o využití členských příspěvků. Plní funkci kontrolního orgánu. Formuluje návrhy strategického směru, tvoří akční plán. Předseda výboru: od r. 2016 Miloš Bača, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor kultúry a športu.

STÁLÝ SEKRETARIÁT

Stálý sekretariát je výkonným, koordinačním a administrativním orgánem sdružení. Jednou z hlavních činností je hledání různých zdrojů financování dílčích projektů na regionální, národní i nadnárodní úrovni z různých dotačních titulů. Je kontaktní kanceláří pro členy a další partnery stezky. Pracovníci: Martina Janochová, Martin Peterka

VĚDECKÝ VÝBOR

Vědecký výbor je multidisciplinární, shromažďuje odborníky z různých oblastí vědy a výzkumu za účelem zajištění vědeckého přístupu k rozvoji tématu stezky a jejího kulturně-historického výkladu. Výbor je tvořen předsedou a jeho dalšími členy, kteří jsou jmenováni Valnou hromadou. Předseda výboru: prof. Pavel Ambros SJ CMTF Univerzita Palackého Olomouc (2016-2017), od r. 2018 prof. Peter Ivanič (Univerzita Konštantína Filozofa Nitra)

cs_CZČeština