Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Registrace na konferenci

Máte-li zájem o účast na mezinárodní konferenci Cyrilometodějská cesta - kulturní cesta Rady Evropy, vyplňte prosím níže uvedený formulář. Vaše registrace nám pomůže lépe zorganizovat akci a zajistit dostatečné občerstvení pro všechny účastníky. Děkujeme za Vaši registraci a těšíme se na setkání s Vámi ve Zlíně v průběhu konference.

Poučení o zpracovávání osobních údajů

1. Kontaktní údaje správce jsou:

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
ID 02057531
se sídlem na adrese J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, L 19558
e-mail info@cyril-methodius.eu.

2. Vyplněním registračního formuláře dochází ke zpracování osobních údajů účastníků (dále jen „Osobní údaje“) ze strany správce.

3. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely plnění smluvního vztahu založeného registrací účastníka na konferenci Cyrilometodějské stezky.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:

externí účetní;

auditorům;

externí advokátní kanceláři;

osobám poskytujícím serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či obchodním partnerům

5. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

7. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má subjekt údajů tato práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům, což znamená, že si subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada administrativních nákladů.

PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že je možné požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Osobní údaje musí být vymazány pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) je odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) je popírána přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu je požadováno jejich zpracování pouze omezit, (iii) Osobní údaje již smluvní strana nepotřebuje pro účely zpracování, (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, může mít druhá smluvní strana Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že subjekt údajů má právo získat své Osobní údaje, které poskytl druhé smluvní straně se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, aby tyto údaje byly předány jinému správci.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená možnost podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů.

8. Veškerá práva, stanovená předchozím odstavcem, je možné uplatnit buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla správce, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@cyril-methodius.eu.

9. Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

10. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smluvního vztahu založeného registrací účastníka na konferenci Cyrilometodějské stezky. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

11. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Kontakt

Martina Janochová
martina.janochova@cyril-methodius.eu
+420 733 161 674

Sociální sítě

Adresa

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
J. A. Bati 5520
760 01 Zlín, Česká republika

© EKSCM 2022

web by Martin Peterka