Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

PROJEKT PARTNERSTVÍ
Cyrilometodějské stezky

Projekt Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí reaguje na potřeby zavedení systematického přístupu do rozvoje Cyrilometodějské stezky, což je vnímáno nejen partnery projektu jako zásadní podmínka fungování evropské kulturní stezky. Základ, na kterém je projekt postaven, tvoří spolupráce partnerů a víceoborových odborníků budující 4 nosné pilíře.

Definování tématu stezky

Podzemí baziliky, Velehrad

Tématické vymezení

Společným a nosným bodem tematického vymezení CM stezky je život, působení, dílo a s ním spojená tradice díla sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje. Jak uvedl papež Jan Pavel II "Jejich dílo je vynikajícím přínosem pro tvorbu společných křesťanských kořenů Evropy".

strategické lokality

Při definování strategických lokalit jsou zařazeny lokality, které se váží k působení sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje, resp. mají vazbu na jejich působení a dílo, nebo cyrilometodějskou tradici. K tomuto účelu byla zpracována databáze strategických lokalit, kde turista může nalézt praktické informace k návštěvě archeologických památek z období Velké Moravy včetně archeoparků, sakrálních památek a významných poutních míst mající silnou vazbu na cyrilometodějskou tradici.

Posílení sítě partnerů

Analýza stakeholderů

Hlavním cílem analýzy stakeholderů je nalézt klíčové zájmové skupiny, které budou mít největší vliv na určitý projekt/aktivitu. K tomuto účelu byla vytvořena Metodika pro analýzu stakeholderů.

dotazníkové šetření

dotazníkové šetření, jehož předmětem je zjištění zájmu o spolupráci, vybavenosti obcí a zmapování poskytovatelů služeb

Kulaté stoly

V každém partnerském území se uskutečnily tři kulaté stoly s místními subjekty, se kterými byla vedena diskuse zabývající se rozvojem Cyrilometodějské stezky na místní úrovni.

Memorandum o spolupráci

Zájem různých subjektů o Cyrilometodějskou stezku stále roste. Uzavíráme s těmi to subjekty Memorandum o spolupráci a rozšiřujeme síť partnerů na české a slovenské straně.

Modrá

Partnerství - Brožura

Předkládaná publikace přehledně a stručně shrnuje cíle, použité postupy i výstupy, ke kterým jsme směřovali a ke kterým jsme během dvouleté práce v přeshraniční skupině a v jednotlivých regionálních pracovních skupinách dospěli.

Strategie rozvoje stezky

Bojná-Valy

Databáze dobrých praxí

Partneři projektu zdokumentovali mnohostrannou zkušenost sestavením platformy obsahující dobré praxe z oblasti kulturního cestovního ruchu a řízení.

Studijní cesty

V rámci projektu se uskutečnili tři studijní cesty, v rámci kterých byly představeny významné lokality Velké Moravy a sakrální památky včetně programů, které zavedly účastníky zpět do doby Velké Moravy.

Strategie rozvoje

Cyrilometodějská stezka usiluje o získání certifikace Kulturní stezka Rady Evropy. Jakým způsobem a jaké aktivity plánujeme realizovat, o tom píše Strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky.

Akční plány

Abychom zajistili naplňování strategie, partneři projektu zpracují pilotní akční plány, které budou obsahovat plán aktivit na jimi vybraném území nebo úseku Cyrilometodějské stezky. Pro zajištění jednotného systému zpracování byla připravena šablona pro zpracování akčních plánů, kterou je možné použít i dalšími subjekty, které budou mít zájem plánovat aktivity.

Cílená propagace

Skládací mapa

Navazujeme na definové strategické lokality Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí a připravili jsme skládací mapu všech těchto lokalit. Tiskovina obsahuje mapu s ilustračními obrázky jednotlivých lokalit včetně jejich krátkého popisu z druhé strany. Pokud se zájemce chce dozvědět více informací, ty mu poskytne zpracovaná databáze lokalit.

Databáze lokalit

Další výstup, který navazuje na definované strategické lokality Cyrilometodějské stezky je databáze těchto lokalit obsahující praktické informace, které turista potřebuje znát, pokud má zájem lokality navštívit. Připojena jsou rovněž videa a fotografie, pokud byly z místa pořízeny. Databáze se bude dále rozšiřovat o nové lokality i z jiných území a států, než pouze z moravsko-slovenského příhraničí.

ilustrativní obrázek k lokalitám