Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Členská síť
Cyrilometodějské stezky

Typy členství

Sdružení je otevřené novým členům, kteří mají zájem podporovat jeho cíl -vytvoření udržitelné partnerské sítě rozvíjející mezinárodní kulturní stezku tematicky zaměřenou na cyrilometodějský odkaz. Uplatňuje dva typy členství, tj. řádné a přidružené. Řádnými členy se mohou stát vyšší územně samosprávné celky (kraje, regiony), města, obce, sdružení regionů, sdružení měst a obcí, organizace cestovního ruchu (zřízené krajem či městem), obchodní společnosti, mezinárodní instituce, ústavy a univerzity. Ti, kteří podepíší memorandum o spolupráci, se stávají přidruženými členy. Práva a povinnosti členů jsou dány stanovami.

Study visit in Nitra Region, ECRCM Association
Study visit in Modrá, ECRCM Association

Jak se stát novým členem?

Poměrně snadno. Zájemci o členství ve sdružení, tedy v mezinárodní partnerské síti, kteří se chtějí podílet na řízení Cyrilometodějské stezky, podají žádost o přistoupení do sdružení, čímž souhlasí s platnými stanovami a splňují dané podmínky (např. uhrazení odpovídající výše členského příspěvku). Jejich žádost projedná Valná hromada na základě doporučení Vědeckého výboru. Více informací k tomuto procesu podá sekretariát sdružení.

Proč byste se měli stát členem Cyrilometodějské stezky

Být členem znamená těžit ze spolupráce v rámci partnerské sítě. Níže uvedený seznam poskytuje přehled služeb a podpory v rámci rozvoje stezky pro členy sdružení EKSCM. Společně dokážeme více!

Společně jsme silnější
Partnerská síť je kreativní a přátelské prostředí, ideální platforma pro sdílení dobrých praxí a širokých kontaktů v oblasti kultury, cestovního ruchu, školství, veřejné správy, regionálního rozvoje, neziskového sektoru nebo církve.

Účast na výzvách evropských grantů
Stálý sekretariát pravidelně monitoruje vyhlášené výzvy nadnárodních a přeshraničních programů a informuje o těchto výzvách své členy s možností realizace rozvojových projektů Cyrilometodějské stezky. Stálý sekretariát rovněž připravuje projektové žádosti a oslovuje především členy sdružení do partnerství.

Koordinace rozvoje stezky vedoucí k uznání Radou Evropy
Sdílení know-how certifikovaných a dalších evropských kulturních stezek díky dlouhodobé spolupráci sekretariátu s Evropským institutem kulturních stezek.

Použití loga Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy 
každý člen může používat Logo Cyrilometodějské stezky pro konkrétní aktivity, které jednoznačně souvisejí s hlavním tématem Cyrilometodějské stezky.

Společné a demokratické řízení rozvoje stezky
Řádní členové jsou přímými účastníky rozhodovacích procesů na pravidelných zasedáních orgánů sdružení.

Komunikace s institucemi od lokální až po nadnárodní úroveň
Stálý sekretariát je klíčovým bodem komunikace partnerské sítě vydávající oficiální informace a stanoviska sdružení ve spolupráci s orgány sdružení a jejími členy.

Komunikační nástroje sdružení
Všichni členové těží z digitální přítomnosti na webových stránkách www.cyril-methodius.cz. Mohou zveřejňovat své novinky, tiskové zprávy a akce související s propagací kulturní stezky. Členové mají také možnost prezentovat vlastní aktivity, akce, propagační videa apod. na sociálních sítích Cyrilometodějské stezky jako je Facebook, Instagram a YouTube.

Tvorba turistických produktů Cyrilometodějské cesty
Členové Sdružení se aktivně podílejí na tvorbě turistických produktů Cyrilometodějské cesty a mají možnost je i iniciovat. V současné době jsou vyvíjeny dva produkty: 1. Turistické trasy Cyrilometodějské stezky; 2. Síť míst (bodů zájmu).

Stanovy sdružení

Formulář žádosti o členství

Strategy of Cyril and Methodius Route

Strategie Cyrilometodějské stezky

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

Zlínský kraj

Česká republika

Jihomoravský kraj

Česká republika

Moravskoslezský kraj

Česká republika

Olomoucký kraj

Česká republika

Nitriansky samosprávny kraj

Slovenská republika

Trenčiansky samosprávny kraj

Slovenská republika

Trnavský samosprávny kraj

Slovenská republika

Obec Močenok

Slovenská republika

Žilinský samosprávny kraj

Slovenská republika

Obec Velehrad

Česká republika

Obec Modrá

Česká republika

Obec Bojná

Slovenská republika

EUROPEAN ROUTE C&M

Slovenská republika

Nadácia Mojmír

Slovenská republika

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

PARTNEŘI

Volba Národního koordinátora

Členové Sdružení z jedné konkrétní země (minimálně 2) si mohou mezi sebou zvolit tzv. Národního koordinátora, který je volen prostou většinou hlasů (každý člen má jeden hlas). Národním koordinátorem může být podle stanov sdružení pouze právnická osoba, která je řádným nebo přidruženým členem Sdružení. Volba národního koordinátora je svrchovanou aktivitou členů Sdružení dané země. Národní koordinátor je volen na 4leté časové období. Doporučený postup upravuje volbu Národního koordinátora na území státu, ve kterém má Sdružení členy a navazuje na Vnitřní normu Sdružení č. 5/2021, o Národních koordinátorech.

Volba Národního koordinátora

doporučený postup

Vnitřní norma - Národní koordinátoři

č. 5/2021